Vergoedingsregeling

Basisverzekering
De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. KPP heeft voor 2022 contracten kunnen afsluiten met CZ, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea en ONVZ. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes.

Eigen risico
Het wettelijk verplichte eigen risico van € 385 per jaar, wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.
Na verwijzing door u als (huis)arts voor een behandeling in de generalistische basis-ggz, zet de vrijgevestigde ggz-professional op basis van diagnostiek een behandeling Kort, Middellang, Intensief of Chronisch in. De verwijsbrief dient te vermelden dat het om een psychische stoornis gaat, zoals vermeld in de DSM-IV, en dat u verwijst naar de generalistische basis-ggz of naar de gespecialiseerde ggz.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)
Voor een gespecialiseerde behandeling door een psychotherapeut of een klinisch (neuro)psycholoog heeft uw patiënt eveneens uw verwijzing nodig. De betaling wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) waarmee de behandelaar de gegevens registreert en declareert. Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door de zorgverzekering kan de patiënt terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). Hij kan daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.