Klachten

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar
Als u klachten heeft over mij of de behandeling die u van mij ontvangt, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

  • de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse PatiĆ«nten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht CliĆ«nten Zorgsector (WKCZ) - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.
  • Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.
  • Klachten over overbodige of ingewikkelde formulieren
    Over overbodige of onnodig ingewikkelde formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar kunt u op basis van artikel 23 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen. Meer informatie over waar en hoe een klacht over formulieren kan worden ingediend, is te vinden op www.nza.nl, onder het hoofdstuk De consument/formulieren in de zorg. Er kan ook een melding worden gedaan zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.